1 zettabyte = ______________

1-zettabyte

1 zettabyte = ______________
A. 1024 TB
B. 1024 EB
C. 1024 ZB
D. 1024 PB

Correct choice is B. 1024 EB

1 ZB=1024 EB(exabyte)

1 EB=1024PB(petabyte)

1 YB(yottabyte)=1024ZB.