Energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam

Energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam persatuan waktu adalah ….
A.berbanding lurus dengan luas permukaan benda 
B.berbanding lurus dengan suhu mutlak benda 
C.berbanding terbalik dengan luas permukaan benda
D.berbanding terbalik dengan suhu mutlak banda
E.berbanding lurus dengan waktu pemancaran
Pembahasan:
Energi yang dipancarkan → P
Berdasarkan rumus Stefan-Boltzmann:
P = e σ A T4
Sehingga energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam persatuan waktu adalah berbanding lurus dengan luas permukaan benda.
Jawaban: A

—————-#—————-