Fungsi f dinyatakan oleh f(x) = 4

Fungsi f dinyatakan oleh f(x) = 4 cos (x – 30°) untuk 0° ≤ x ≤ 360°. Titik maksimumnya adalah ….
A.(30°, 4)
B.(120°, 4)
C.(120°, -4)
D.(30°, -4)
E.(120°, 1)
Pembahasan:
f(x) = 4 cos (x – 30°) untuk 0° ≤ x ≤ 360°.
f'(x) = -4 sin (x – 30°)
f'(x) = 0
-4 sin (x – 30°) = 0
sin (x – 30°) = 0

f(30°) = 4 cos (30° – 30°) = 4 cos 0° = 4

f(210°) = 4 cos (210° – 30°) = 4 cos 180° = -4
Jadi titik maksimumnya adalah (30°, 4).
Jawaban: A

—————-#—————-