Dua buah muatan listrik yang nilainya sama

Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak r meter sehingga terjadi gaya Coulomb sebesar F1 newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi dua kali semula, gaya Coulomb yang dialami menjadi F2, perbandingan F1 : F2 adalah ….
A.1 : 2
B.2 : 1
C.1 : 4
D.4 : 1
E.3 : 2
Pembahasan:
Diketahui:
r1 = r
r2 = 2r1 (dua kali semula)
F1 dan F2
Ditanya:
F1 : F2 = …. ?
Dijawab:
Gaya Coulomb dapat dinyatakan dalam persamaan:

Jadi perbandingan F1 : F2 adalah 4 : 1.

Jawaban : D