Nuju sawijining bengi wayah jam wolunan, dinane

Nuju sawijining bengi wayah jam wolunan, dinane malem Jumuwah Kliwon. Wiwit bakda magrib ndah Wahyuningsih lungguh nunggoni bapake karo mijeti sikile sing wis adhem. Wiwit surup mau R.S. Ranuasmara ora menyat saka paturone, amarga watuke teka, napase rada seseg, ora gelem ngendika , tansah mendel bae, mung mripate bola-bali nyawang Sri Endah Wahyuningsih , banjur unjal napas dawa kaya wong angluh kae. Penggalihe sajak sumedhot, mripate kang wis katon cowong mau kaya-kaya akembeng luh. Sri Endah Wahyuningsih bareng weruh, atine kaya sinendhal, kaget, awit salawase durung nate weruh bapake nganti ngruntuhake luh kaya ngono. Mula banjur alon-alon matur:
“Bapak teka lajeng muwun ngono?”
R.S. Ranuasmara kaget krungu pitakone putrane sing ora dinyana-nyana mau. Banjur mangsuli karo ngusapi luhe.
Tembung “muwun” ing pethikan novel kasebut ateges ….
A.nyuwun
B.njaluk
C.seneng
D.gerah
E.nangis
Wangsulan:
Tembung “muwun” ing pethikan novel kasebut ateges┬ánangis.
Jawaban : E