Misalkan balok ABCD.EFGH dengan AB = 2 cm, BC = 1 cm, dan AE = 1 cm

Misalkan balok ABCD.EFGH dengan AB = 2 cm, BC = 1 cm, dan AE = 1 cm. Jika P adalah titik tengah AB dan θ adalah ∠EPG, maka cos θ adalah
A. 0
B. $$\frac{1}{\sqrt{6}}$$
C. $$\frac{2}{\sqrt{6}}$$
D. $$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$$
E. 1
A. 0